Политика на Стилстрой Трейдинг за защита на личните данни

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121044467, със седалище и адрес на управление : гр. София, бул. „Асен Йорданов “6-З обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните  (GDPR)

 

Настоящата информация описва подхода към законосъобразното обработване на лични  данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от  „Стилстрой Трейдинг” ЕООД  дейност.

 

 1. ОБХВАТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,КОИТО СТИЛСТРОЙ ТРЕЙДИНГ ОБРАБОТВА

 

В  хода на своята дейност „Стилстрой Трейдинг” ЕООД обработва различни видове лични данни, които се групират в следните категории:

 

-персонална информация (имена, ЕГН / дата на раждане, адрес/ и, вкл.държава, данни по документ за самоличност, телефон, електронен адрес, клиентски номер в нашите системи, данни за представители по закон).

 

-информация, нужна за идентифициране на субекта на данни при дистрибутори,с които дружеството работи.

 

-комуникационна информация (информацията, която се получава при кореспонденция)

В зависимост от конкретните стоки/услуги , които предоставя,  „Стилстрой Трейдинг” ЕООД обработва някои или всички от изброените данни.

 

 

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД събира и обработва  данни и на лица,които не са клиенти на дружеството:

 

– когато лицата действат в качеството си  на представители (законен или по силата на упълномощаване) на клиент или защото самите лица са в процес на подаване на заявка за  продукт или услуга;

 

– когато участват в  структура на юридическо лице, което е  клиент ( за идентифициране  на неговия действителен собственик в изпълнение на задълженията съгласно нормативни актове от приложимото национално и европейско законодателство)

– когато са свързани лица със съществуващ или потенциален клиент, тъй като помежду им съществува икономическа или друг вид свързаност;

– когато са физически лица – действителен собственик на  клиент юридическо лице.

 

Във всички случаи, когато обработва лични данни, „Стилстрой Трейдинг” ЕООД се задължава да спазва принципите, описани в настоящия документ и изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни

 

 

 

 1. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

 

Данните посочени по-горе се събират  по следните начини:

 

информация, която лицата са  предоставили;

– информация, която  дистрибутори предоставят във връзка с отправена към дружеството  поръчка;

-информация, която трети лица  предоставят (държавни органи/институции, финансови институции, партньори, свързани лица  и др.);

– информация, достъпна в публични регистри ( Търговски регистър) ;

– интернет и други източници;

 

В случай, че бъде установено, с или  без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без съгласието и / или знанието на техния субект или по друг незаконосъобразен начин,  „Стилстрой Трейдинг” ЕООД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни, доколкото това е възможно.

 

 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ

 

При предоставяне на стоки и услуги  „Стилстрой Трейдинг” ЕООД обработва  лични данни за следните цели:

 

 • изпълнение на сключени между „Стилстрой Трейдинг” ЕООД и клиенти договори, а по- точно изпълнение на поръчки за доставки на стоки и услуги;
 • обработка на запитвания / искания за информация и отговор във връзка с дейността на „Стилстрой Трейдинг” ЕООД;
 • изпълнение на нормативни задължения на „Стилстрой Трейдинг” ЕООД, в т.ч. съгласно  Закона за ДДС, Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството и други нормативни актове от приложимото национално и европейско законодателство;
 • реализация на маркетингови проучвания;
 • статистически цели (обработване на данни с оглед поддържане, подобряване на предлаганите от „Стилстрой Трейдинг” ЕООД  продукти / услуги  и разработване на нови, както и с цел изпълнение на регулаторни изисквания);
 • за целите на защита легитимните интереси на „Стилстрой Трейдинг” ЕООД в случаи на съмнения за злоупотреба  и / или измама и др  ;
 • изпращане до клиенти на информация на хартиен и електронен носител относно ползвани от тях услуги и / или продукти;
 • контрол за спазване на законовите изисквания;
 • съхранение и архивиране на документи във връзка с договорни отношения между „Стилстрой Трейдинг” ЕООД и  клиенти;

 

 1. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

 

За целите на директния маркетинг, „Стилстрой Трейдинг”  ЕООД използва и обработва предоставени  данни единствено и само за да  информира за  най-нови продукти/услуги, както и за да предложи по-добри условия по вече ползвани  услуги.

 

Информацията се  състои от данните, които са  предоставени във връзка със сключен  договор между „Стилстрой Трейдинг” ЕООД и субекта на лични данни, както и такива, които дружеството  събира, чрез комуникационни технологии (например при посещение на интернет страницата на „Стилстрой Трейдинг” ЕООД).

В случай, че не желае да получава съобщения с маркетингова цел, субектът на лични данни има право да възрази срещу обработването им за целите на директния маркетинг по един от следните начини:

 • чрез писмена декларация – в офиса на „Стилстрой Трейдинг” ЕООД ; изпратена  на адрес гр.София, бул.” Асен Йорданов”  6 – З  или изпратена на

е-mail   адрес  stiltrade@mbox.contact.bg

 

След получаване на възражение  „Стилстрой Трейдинг” ЕООД  преустановява обработването на личните  данни  на субекта за тези цели.

 

 1. ОСНОВАНИЯ, НА КОИТО СТИЛСТРОЙ ТРЕЙДИНГ ОБРАБОТВА  ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД обработва  лични данни законосъобразно въз основа на предвидените основания съгласно чл.6 от Общия регламент за защита на лични данни.

 

Договорно основание

 

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД  обработва  лични данни на клиенти в изпълнение на сключени  договори (при подадена  поръчка) или за предприемане на стъпки по постъпило искане преди сключването на съответния договор.

На договорно основание обработваме лични  данни с цел идентифицирането  на клиента  при подадена поръчка.

 

Законово задължение

 

В случаите, когато спрямо „Стилстрой Трейдинг” ЕООД , се прилагат нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение „Стилстрой Трейдинг” ЕООД , обработва  лични данни за спазване на съответното задължение – за целите на подаване на информация и отчети към НАП и други държавни органи в съответствие със Закона за данък добавена дстойност,  Данъчно –осигурителния процесуален кодекс и др.

 

 

Легитимен интерес

 

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД , обработва лични данни за целите на легитимните си интереси , например за  предотвратяването на измами или за директен маркетинг. Преди да започне обработката на  лични данни за тези цели, както и в хода на обработването им, „Стилстрой Трейдинг” ЕООД  проверява за съответствие  между легитимния си интерес и основните права на субекта на лични данни и  в случай, че последните имат преимущество, не предприема или преустановява обработката им , освен с изричното съгласие на субекта  за обработването.

 

Съгласие

 

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД  обработва  лични  данни  в някои случаи единствено въз основа и след получаване на изрично съгласие за това. Например, за предлагане на нови продукти и услуги , както и продукти и услуги на партньори,с които дружеството работи.

 

 1. ТРЕТИ ЛИЦА , НА КОИТО СТИЛСТРОЙ ТРЕЙДИНГ ПРЕДОСТАВЯ  ЛИЧНИ ДАННИ

 

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД, не  предоставя лични данни на трети лица , освен на посочените по-долу   категории получатели и  ако е налице едно от следните обстоятелства:

 

ОБРАБОТВАНЕ ОТ ДРУГО ЛИЦЕ ПО ВЪЗЛАГАНЕ ОТ „СТИЛСТРОЙ ТРЕЙДИНГ” ЕООД

 

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД предоставя лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват  по силата на сключен договор , в съответствие с приложимото законадателство относно  защитата на лични данни.

Лични данни се предоставят на:

–  лица, предоставящи пощенски и куриерски услуги за целите на осъществяване  на комуникация между дружеството и неговите контрагенти;

– партньори на „Стилстрой Трейдинг” ЕООД по договори за адвокатски услуги или услуги по превод на документи;

– доставчици на системи   за управление и поддръжка на  дейността ,  включително свързани с информационните технологии, с които „Стилстрой Трейдинг” ЕООД , има сключен договор (например доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка  и др.);

– консултанти, одитори, свързани лица със „Стилстрой Трейдинг” ЕООД ,

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД , предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството  за защита на личните данни.

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

 

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД предоставя лични данни на държавни органи / институции, регулатори и надзорни органи, одитори, фирми, организации или външни лица, ако има достатъчно основание да смята, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за :

– изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.

– за отговор по отправено запитване от страна на  държавна институция във връзка или по повод на инициирана проверка, жалба или др. сигнал;

– разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;

– предприемане на мерки за защита срещу нарушаване правата, собствеността  или безопасността, както се изисква и разрешава от закона.

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

 

За да предостави  исканите от клиентите  продукти и / или услуги, „Стилстрой Трейдинг” ЕООД предоставя  лични данни на трети лица, без участието на които изпълнението на поетите от страните по договора ангажименти би било невъзможно.

 

С  ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

 

Извън изброените по-горе случаи „Стилстрой Трейдинг” ЕООД ще споделя  лични данни с фирми , организиции или външни лица,само когато има съгласието  да прави това.

 

 

 1. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

 

Субектите на данни имат право:

 

– на достъп до обработваните от  „Стилстрой Трейдинг” ЕООД  лични данни и правото да изискват корегиране и обновяване  на съхраняваните  лични данни; Това може да бъде направено с подадено заявление   на  следния  електронен. адрес:    stiltrade@mbox.contact.bg

– да оттеглят по всяко време предоставеното  съгласие за обработване и съхранение на личните  данни в случаите, в които те се обработват  само на основание съгласие; Оттеглянето на  съгласие не засяга законосъобразността на обработването на данните , извършено до този момент;

– да подадат искане за изтриване на лични данни, които се съхраняват и обработват от „Стилстрой Трейдинг” ЕООД в случаите , в които вече няма основание за обработването им;

– да поискат ограничаване на съхранението и обработването на личните  данни от  „Стилстрой Трейдинг” ЕООД и да направят възражение срещу обработването

– да подадат жалба / възражение до Комисията за защита на личните данни на следния адрес:София 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров” 2 , тел. 02/91 53 518, електронна поща: kzld@cpdp.bg и / или  друг надзорен / регулаторен орган, когато смятат , че е налице нарушение във връзка с обработването на личните данни.

 

 1. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

 

„Стилстрой Трейдинг” ЕООД  съхранява лични данни за срок не по-дълъг от 10 години, считано от годината, следваща  годината на приключване на отношенията между субекта на лични данни и „Стилстрой Трейдинг” ЕООД поради следните причини:

 

– за да бъдат удовлетворени искания за предоставяне на информация;

– за да се отговаря  на  въпроси и жалби;

– за  да се докаже изпълнението на поетите ангажименти от дружеството ;

– за да бъдат изпълнени предвидените законови задължения относно съхранение на данни за клиентите  и документите за извършените  сделки и операции, както и документите , свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения.

– за осъществяване на  легитимни интереси на „Стилстрой Трейдинг” ЕООД, като установяване, предявяване  и защитата на правни претенции.

 

Съхраняването и обработването на лични данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо само  когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини, включително в случаи на възникнали съдебни или други спорове , промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

 

Политиката на Стилстрой Трейдинг ЕООД за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018г.

 

Текстът на настоящия документ  ще се актуализира периодично в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на „Стилстрой Трейдинг” ЕООД, а при промяна на съществена информация , ще  бъде оповестена  чрез електронна поща или при посещение в офиса на „Стилстрой Трейдинг” ЕООД.