Общи условия за продажба

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Стилстрой Трейдинг” ЕООД („Продавач”) и Клиента (наричан по-нататък „Купувач“), притежаващ качеството на Потребител, относно предоставяните стоки и услуги.

Тези Общи условия за продажба са приложими за всички оферти, потвърждения на поръчки и доставки от „Стилстрой Трейдинг” ЕООД („Продавач”). Никакви други общи условия не са приложими, освен ако не са изрично договорени в писмен вид от Продавача.

ДОСТАВКА

Условията за доставка се считат франко склада на Продавача, освен ако изрично не е договорено друго в писмен вид. При договорено транспортиране рискът от повреда или липса се носи от Купувача, независимо за чия сметка е стойността на транспорта.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Продавачът запазва правото на собственост върху стоките, докато покупната цена не бъде изплатена изцяло. Купувачът има право да използва и/или препродаде стоките в нормалния ход на своята дейност, преди покупната цена да е  изплатена изцяло, ако това е изрично писмено договорено между страните, като през това време Купувачът ще държи стоките на доверие за Продавача.

Ако Купувачът не плати покупната цена в съответствие с условията за плащане, посочени във фактурата, Продавачът има право на възстановяване на собствеността върху стоките заедно с финансово обезщетение за нанесени вреди.

ЦЕНА

Продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите продукти и услуги. Купувачът се счита информиран за промяната с обявяването им в шоурума на Продавача и/или публикуването им на уеб страницата на Продавача. Продавачът ще уведоми писмено Купувача за всяка такава промяна, ако това е писмено договорено помежду им.

ПЛАЩАНЕ

Покупната цена се заплаща по банковата сметка на Продавача или в брой, в съответствие с условията за плащане, посочени във фактурата. Ако Купувачът не успее да плати каквато и да е сума, когато е дължима, при условия на разсрочено плащане, Продавачът има право да начисли лихва върху неизплатена сума в съответствие с подходящите процедури. Същото важи и за плащане на стоки, предмет на рекламация, освен ако не е заявено друго от Продавача в писмен вид.

Продавачът съхранява в складовете си заплатените от Купувача стоки до 15 дни след покупката. За стоките, които не са взети от Купувача в този срок се начислява такса магазинаж в размер на 5 лв на ден без ДДС. Закупените стоки се предоставят на Купувача след заплащане на таксата.

 

ИСКОВЕ

Всякакви рекламации относно качеството или количеството на доставените стоки трябва да бъдат подадени от Купувача на Продавача в рамките на 7 дни от датата на получаване на стоките и трябва да включват обозначението/етикетите на стоките. Този срок не се прилага  за стоки,  получени пряко от Купувача (или негов представител) директно от склада на Продавача, когато Купувачът извършва контрол на качеството и количеството на предадените му стоки. Стоките не се връщат на Продавача без предварителното му писмено съгласие. Никакви рекламации от какъвто и да е вид няма да бъдат приети от Продавача, ако доставените стоки са били обработени по някакъв начин или не са в добър търговски вид.

ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не дава никаква гаранция, изрична или подразбираща се, относно полезността или годността за каквато и да е цел на доставени стоки, освен ако това не е безусловно направено в писмена форма.

Отговорността на Продавача не надвишава нетната продажна цена на съответните стоки. В никакъв случай отговорността на Продавача не включва косвени или други щети.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Форсмажорните обстоятелства включват, но не се ограничават до причини извън контрола на Продавача, като пожар, наводнение, експлозии, правителствени ограничения, трудови безредици, закъснения в доставката, причинени от изброените събития или подобни.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, дадена в техническите спецификации и брошурите на производителите, е предоставена добросъвестно и се счита за вярна, но тя не е основание за гаранция и последваща отговорност.

Мостри, форми, инструменти, модели и чертежи, предложения и описания, които са разработени/предоставени от Продавача  или които по някакъв друг начин са били доставени на Купувача, ще останат собственост на Продавача, дори ако Купувачът е заплатил изцяло или частично за техните разходи и те не трябва да се използват без разрешението на Продавача, нито трябва да бъдат предоставяни на трети страни.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Това споразумение се урежда от българското законодателство.

Ако разпоредба в тези условия е или стане неефективна, това няма да повлияе на валидността на останалите условия. Договорните партньори са задължени да заменят недействителната разпоредба чрез съвместно споразумение с разпоредба, която се доближава възможно най-близо до нейния икономически ефект.